Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

07/07/2006

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να στελεχώσει τη Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων της Νόσου Alzheimer, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, προβαίνει στην παρούσα προκήρυξη για να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (12 μήνες διάρκεια) με τις εξής ειδικότητες:

Του κλάδου Διοικητικού – Λοιπού προσωπικού:
1 θέση: Διοικητικού στελέχους Τ.Ε.
1 θέση: Οικονομικά υπεύθυνου Π.Ε.
1 θέση: Λογιστού/στριας Π.Ε.
2 θέσεις: Γραμματειακής υποστήριξης Τ.Ε.
1 θέση: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ Τ.Ε.
1 θέση: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ Π.Ε.
2 θέσεις: Γενικών καθηκόντων Δ.Ε.
1 θέση: Καθαρίστριας Υ.Ε.
1 θέση: Καθαρίστριας Υ.Ε.

Του κλάδου Επιστημονικού Θεραπευτικού προσωπικού:
1 θέση: Ιατρού-Νευρολόγου Π.Ε.
1 θέση: Ιατρού – Παθολόγου Π.Ε.
1 θέση: Ιατρού – Ψυχιάτρου Π.Ε.
13 θέσεις: ΨυχολόγωνΠ.Ε.
1 θέση: Κοινωνικού Λειτουργού Τ.Ε.
1 θέση: Νοσηλευτού/τριας Δ.Ε.
1 θέση: Γυμναστού Π.Ε
1 θέση: Φυσιοθεραπευτή Δ.Ε.
1 θέση: Οδοντιάτρου Π.Ε.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτηση Υποψηφιότητας
2 Βιογραφικό Σημείωμα
3.Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών
4.Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
5.Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Τέρμα Δ. Χαρίση, Άνω Τούμπα, 54352, Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας 20 ημερών, που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνα: 2310 904404, κα Νίνα Κότρας.