alz logo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
ALZHEIMER
ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση:           Πέτρου Συνδίκα 13                                                              Θεσσαλονίκη, 13-06-2018
Ταχ. Κώδικας:      54643, Θεσσαλονίκη                                                           Αρ. Πρωτ.: 243
Πληροφορίες:      κα Ξένια Μαϊόβη
Τηλέφωνο:           (+30) 2310810411
FAX:                       (+30) 2310925802
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@alzheimer-hellas.gr
Ιστοσελίδα:            http://www.alzheimer-hellas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ. 01/2018)

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, μη κερδοσκοπικό σωματείο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πώς μπορούμε να αvταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ατόμων με άνοια με σοβαρές σuμπεριφορικές διαταραχές. Προς ένα μοντέλο που σέβεται και είναι οικονομικά αποδοτικό», προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση:

Θέση ψυχολόγου για το ερευνητικό πρόγραμμα RECAGE

Η χρηματοδότηση της θέσης υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα “EUROPEAN COMMISSION - COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY (Horizon 2020)”.

Περιγραφή θέσης:

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα έχει ως κύρια καθήκοντα τα εξής:

Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 4 (Προσαρμογή της παρέμβασης-Adapting the intervention):

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 4.1 - Προετοιμασία του συνεδρίου της τεχνικής ομάδας (“Preparation of the Nominal Group Technique conference”)».  
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 4.2 - Συμμετοχή στο συνέδριο (“The NGT conference”)», η οποία θα περιλαμβάνει α) τη συμμετοχή στο συνέδριο (συνάντηση 3ων ημερών), όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης, ενώ θα συμμετέχει σε δορυφορικό συμπόσιο το οποίο θα αφιερωθεί στη συζήτηση με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων της ιατρικής και του δικαίου όλες οι νομικές πτυχές της εισδοχής του SCU-B, στις χώρες που δεν έχουν SCU-B, όπως είναι η Ελλάδα.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 4.3 - Συγγραφή της μελέτης (“Writing the position paper”)».

Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 5 (Κλιμάκωση της παρέμβασης-Scaling up the intervention):

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 5.1 -  Υποστήριξη της εφαρμογής της SCU-B με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,κυβερνητικούς αξιωματούχους, γενικούς διευθυντές νοσοκομείων και άλλα επιρροή άτομα, ομάδες ή ιδρύματα (“Advocating SCU-B implementation with policy-makers, government officials, general managers of the hospitals and other influential individuals, groups or institutions”)».
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 5.2 – Αξιολόγηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των αλλαγών που μπορείνα απαιτούνται για την εισαγωγή της παρέμβασης (“Assessing the current normative context and the changes that will may be required to introduce the intervention”). 
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 5.3 - Παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή νέων SCU-B (“Providing guidelines for the implementation of new SCU-Bs”)».
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 5.4 - Οργάνωση κύκλου κατάρτισης για τη δημιουργία νέων δομών SCU-B(“Organization of a training course per country open to those who intend start new SCU-Bs”)».

Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 6 (Διάδοση κι εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων- (Dissemination and exploitation):

 • Συντονισμός της υλοποίησης της δράσης «Task 6.1 - Δημιουργία δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων (“Set-up communication and dissemination activities”).
 • Συντονισμός της υλοποίησης της δράσης «Task 6.2 - Εφαρμογή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης (“Implementation of the communication and dissemination activities”)». Οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα ξεκινήσουν από το αρχικό στάδιο του έργου και θα περιλαμβάνουν: α) την προετοιμασία άρθρων σε περιοδικά λαϊκής γλώσσας, β) την προετοιμασία ενός ενημερωτικού δελτίου (ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου) με γλώσσα κατάλληλη και για μη εξειδικευμένο κοινό προκειμένου να γνωστοποιήσει τα κύρια αποτελέσματα του έργου.
 • Συντονισμός της υλοποίησης της δράσης «Task 6.3 - Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (“Data management plan”)».
 • Συντονισμός της υλοποίησης της δράσης «Task 6.5 - Εκμετάλλευση και βιωσιμότητα (“Exploitation and sustainability”)».

Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 7 (Διαχείριση του έργου- (Project Management):

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 7.1 - Νομική, οικονομική και διοικητική διαχείριση (Legal, contractual, financial and administrative management)».
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 7.2 - Συντονισμός του προγράμματος και των συναντήσεων του προγράμματος (Co-ordination of the project and project meetings)».
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Task 7.3 - Αξιολόγηση του προγράμματος και προετοιμασία των αναφορών του προγράμματος (Project evaluation and preparation of project reports)».

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (Κριτήρια ON/OFF):

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα γνωστικής ψυχολογίας – νευροψυχολογίας
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε χορήγηση νευροψυχολογικών δοκιμασιών και παρεμβάσεων
 4. Γνώση χρήσης Η/Υ (Internet Explorer, Ms Excel, Ms Access, Ms Word)
 5. Καλή γνώση Αγγλικών
 1. Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 2. Τουλάχιστον οκτώ (8) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές στο γήρας
 1. Να υπάρχει η δυνατότητα εργασίας με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας καθώς και/είτε με καθεστώς δελτίου παροχής υπηρεσιών-ελεύθερου επαγγελματία
 2. Για τους άνδρες υποψήφιους: εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Βαθμολογούμενα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία 4 ετών και άνω στην χορηγηση νευροψυχολογικών δοκιμασιων και παρεμβάσεων 10/Εξάμηνο 10 μονάδες ανά εξάμηνο εμπειρίας με ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου το 80 (δηλ. τα 4 έτη)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ή Διδακτορικό (Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής θα πρέπει να υπάρχει επίσημη αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ) 20 Σε περίπτωση κατοχής 2 τίτλων της ίδιας βαθμίδας, βαθμολογείται ο ένας τίτλος

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έργου και διαρκεί έως τη λήξη του έργου, 31/12/2022.

Η συνολική μεικτή αμοιβή δεν θα ξεπερνάει το ποσό των 31.520,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων ή άλλων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων επαρκούς γνώσης χρήσης Η/Υ, ξένων γλωσσών.
 • Για τους άνδρες υποψήφιους: φωτοτυπία απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και στα λοιπά δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν ιδιοχείρως (ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 09/07/2018, ώρα 14:00 στην διεύθυνση που αναγράφεται κατωτέρω.

(Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί):

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών

Πέτρου Συνδίκα 13
54643 Θεσσαλονίκη

"Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. 01/2018"

Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη παρούσα διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, το περιεχόμενο του έργου και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις ώρες 12:30- 14:30 στην κυρία Ξένια Μαϊόβη, στα τηλέφωνα 2310-810411 και ηλεκτρονικά στο e-mail: xmaiovi@alzheimer-hellas.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνική Εταιρεία

Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών

image004

Τσαπικίδου Γλυκερία